main-qimg-bef8ff946a4461216df9b3660feb6d

MEDLEMSVILLKOR

I föreningen Örebro Strongman Atlas ligger det mesta av makten, och ansvaret, hos styrelsen.

Men eftersom föreningen arbetar för dens medlemmar så är det medlemmarnas åsikter och synpunkter som föreningen värderar högst.


När det gäller mer basala arbetsuppgifter eller planering & genomförande av punkter som föreningen åtagit sig, så arbetar styrelsen på egen hand, utan att ens berätta för medlemmarna om det tråkiga arbetet som pågår.


Som medlem tycker vi i Örebro Strongman Atlas att det är viktigare att du får fokusera på just det som föreningen startades för; att fokusera på dig, dina medmänniskor, er träning och ert välmående, med föreningen som en samlingspunkt i bakgrunden att luta sig tillbaka mot.


För att bli medlem i föreningen ansöker du via forumuläret för Medlemsansökan på föreningens hemsida. Styrelsen eller utsedd medlemsansvarig går igenom ansökningar och beslutar om medlemsrättighet.

En grundpelare är att alla medlemsskap tillåts, så länge du som ansökande har för avsikt att främja föreningen och dens värdegrund.

Avslag eller godkännande meddelas alltid skriftligt till den ansökande.

Ditt medlemsskap beviljas fullt och anses giltigt först efter att du betalat medlemsavgiften (se nedan).


Som medlem har du löpande rätt till att delta på våra event och sammankomster, samt får utdelat material såsom klädesplagg och övriga accessoarer,

och tillgång till eventuella sponsringsvaror såsom proteindrycker/pulver, bars, kosttillskott, och övriga produkter som våra sponsorer levererar till föreningen.

Föreningen beslutar vid vart sponsringstillfälle huruvida materialet kommer att distribueras kostnadsfritt eller om det skall säljas till medlemmar för lägre pris, beroende på om föreningen mottagit matieralet gratis eller till rabatterat pris.


Medlemmar har rätt till föreningens träningslokal(er) gratis eller till kraftigt rabatterat pris.

Föreningens utgångspunkt är endast att täcka utgifter, och att inte få ett överskott på pengar. Vart år kommer årsmötet besluta och utlysa vilka belopp och material som ska distribueras till föreningens medlemmar.

Som medlem tar du ansvar för att du:

- Inte aktivt arbetar mot, eller ämnar sabotera, föreningens värdegrund, värderingar eller ändamål.

- Inte, under några som helst omständigheter, diskriminerar medlemmar baserat på kön, ursprung, etnicitet, kultur, religion, politisk åsikt, eller fysisk åkomma, deformitet eller annan onorminativ fysikalitet.

- Visar respekt mot styrelsen, föreningen, och dens medlemmar.

- Upprätthåller ett socialt acceptabelt beteende gentemot sporten, och gentemot andra sportsligt utövande personer, oavsett gren, vid alla typer av sammankomster inom föreningen, eller genom föreningen som delaktör.

- Inom angiven tid skickar in förslag/motion till styrelsen inför årsmöte, annars accepterar de beslut som fattas av föreningen och respekterar dessa.

- Betalar angiven medlemsavgift inom angiven tidsram för att erhålla full rätt till medlemsskap.

- Representerar din förening vid uppvisande/tävling och agerar därefter.


Som medlem har du stadgad rätt till:


- Att upprätthålla ditt medlemsskap, om ej uthyst, för resterande kalenderår från det att medlemsavgift betalats.

- Att inte bli uthyst eller nekad medlemsskap eller förnyelse av detta utan att skriftligen notifieras om detta, samt ges medlemmen 14 dagar att yttra sig gällande nekat medlemsskap eller uthysning.

- Röstberättighet på årsmöte, om medlemsskap erhållits två (2) månader innan utlyst årsmöte, samt om medlemsavgift betalats till föreningen senast två (2) veckor innan årmötet sker.

- Yttrande- samt förslagsrätt på årsmöte, extra årsmöte, speciellt utlyst möte, och vissa sammankomster, oavsett röstberättighet.

- Att ta del av föreningens alla angelägenheter och särskilda dokument för redovisning, verksamhetsplan, budgetering, etc..Medlemsavgiften 2021 är 100 SEK.